Rivning

Effektivitet och säkerhet står i centrum. Smått eller stort, stål eller betong – vi klarar att ta ner alla typer av konstruktioner. Mer än ett halvt århundrades erfarenhet av alla tänkbara sorters rivningar finns samlad hos oss. Vi vet vad som behövs och vi har det som krävs för en säker rivning och en effektiv process i utflödet av rivningsavfall. Vi är behjälpliga med allt från miljöinventering, rivningsplan, myndighetsbeslut, sanering, rivning samt slutdokumentation. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Vi utför rivningar i hela Sverige.

Vi river allt, överallt!

Några av våra tidigare projekt

Rivning av äldreboende i Växjö. Ca 15 000 kvm boyta. 126 lägenheter, kontor, matsal, storkök, aula, skyddsrum mm. Omfattande sanering av främst PCB men även asbest. Byggnaderna var uppförda i platsgjuten stomme av betong och klädda med fasadtegel. Platta på mark. Byggnaderna var dels marklägenheter men framför allt 3-våningsbyggnader. Marksanering intill byggnaderna där PCB läckt ner från fogarna.
Rivning av panncentral. Rivning av oljepanna använd som stödpanna på Jönköpings fjärrvärmenät. I uppdraget revs en större oljepanna på ca 50t, en oljecistern, en tegelskorsten på 51m samt två mindre pannor om ca 20t styck. Drive har genom åren gjort flertalet rivningsentreprenader mot Jönköpings fjärrvärmenät. Vi har rivning pannanläggningar, bränslecisterner och flyttat utrustning för att möjliggöra modernisering.
Rivning av panna 1 på Högdalens Kraftvärmeverk. Rivning av äldre sopförbränningspanna under pågående verksamhet. Totalt revs pannan med tillhörande utrustning ut på ca 6 veckor. Arbetet skedde med 3 skift dygnet runt. Då beställaren hade full verksamhet på sina andra pannor samt att byggnationen inför den nya pannan skedde samtidigt var kraven på planering och koordinering stora. Systerpannan, Panna 2, revs under 2021.
Rivning vid ombyggnation av köpcentrum i Jönköping. I samband med ombyggnation utfördes rivningar i olika etapper. En tegelflygel inne i köpcentrumet revs. Glasentré med rulltrappor och betongkonstruktioner revs. Stora sektioner tak revs för att möjliggöra installation av taklanterniner. Då pågående arbete krävde samordning mellan rivning och nybyggnation skedde mycket av rivningen under nattetid.